akcie lyoness lyoness

Právna úprava ohľadom nakladania s informáciami poskytovaných pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – obchodných partnerov

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

BAJZIK, s.r.o., Nitrianska 1640/110, 958 01 Partizánske;  IČO: 47059281,
registrovaný v Obchodnom registri OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: 27863/R

(ďalej aj ako ,,prevádzkovateľ)

 

Kategórie dotknutých osobných údajov:

identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, trvalé bydlisko (miesto podnikania), pracovná pozícia, podpis, EČV vozidla, prípadne aj ďalšie osobné údaje uvedené v objednávke, zmluve, dodacom liste, faktúre

kontaktné údaje: adresa, telefónne číslo a e-mailová  adresa;

bankové údaje:  v rozsahu číslo bankového účtu

biometrické údaje: fyzické znaky osoby ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu najmä vyobrazenie tváre, postavy, typu chôdze získané z kamerového záznamu.

 

Účel spracúvania osobných údajov:

Zverené údaje sú nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie obchodných kontraktov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Tak isto na účel zaistenia bezpečnosti zamestnancov, obchodných partnerov a ochrany majetku, ktorý je naším oprávneným nárokom ale aj povinnosťou.

Údaje sa získavajú pre potreby prepravy, dodania, fakturácie, bankových operácií ako aj prípadných záručných a pozáručných reklamácií alebo iných požiadaviek ktoré môžu nastať.

Spracúvanie osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, výmaz, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov je priamo podmienená dodržiavaním nasledovných právnych predpisov:

zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;

zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;

zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;

zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;

 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

-dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

-spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

-spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

-spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujme alebo práva dotknutej osoby vyžadujúci si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa, tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

 

Ďalší možní príjemcovia vašich osobných údajov:

Spracovateľ daňovej a účtovnej agendy

spracovateľ registratúry

štatistický úrad (v obmedzenej, zákonom stanovenej forme)

prevádzkovateľ interného kamerového systému  

poskytovateľ účtovného programu ktorý spracúva osobné údaje

poskytovateľ mzdového programu ktorý spracúva osobné údaje

poskytovatelia poistných služieb,

poskytovateľ právnych služieb,

poskytovateľ kuriérskych služieb;

členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady prevádzkovateľa,

orgány vyššej moci (kontrolné a vyšetrovacie)  – na ich vyžiadanie

 

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín sa neaplikuje

 

Doba uchovávania osobných údajov:

po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

po dobu ktorá je nevyhnutná z hľadiska právnych predpisov a registratúry po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou vrátane plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt, vyplývajúcich zo vzťahu s dotknutou osobou.

po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení.

 

 

Právo dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním
osobných údajov :


Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

V prípade, pokiaľ  nám v budúcnosti udelíte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na konkrétne uvedený účel/ účely, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu bajzik@bajzik.sk s uvedením, pre ktoré osobné údaje odvoláva súhlas s ich spracovaním,

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak táto dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takého spracúvanie osobných údajov je zákonné iba ak poskytol súhlas zákonný zástupca.

 

 

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Prevádzkovateľ dodržiava pri tomto akte nasledovné postupy:

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu týchto Informácií. Informácie sa ak to nie je nevyhnutné, nebudú spracovávať.

právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby,

právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby,

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby,

právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby,

právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

Zdroje získavania údajov.

Väčšinu osobných údajov nám poskytnete priamo vy pri uzatvorení obchodného kontraktu, prípadne uzatvorenej objednávky, cenovej ponuky, riešení reklamácie alebo iného obchodného prípadu.

 

Identifikačné údaje firmy:

 

BAJZIK s.r.o.

Nitrianska 1640/110

958 01  Partizánske

 

IČO:47059281

DIČ: 2023720908

IČ DPH: SK2023720908

Obchodný register okresného súdu Trenčín, oddiel sro, vložka .č. 27863/R